(click here for english version)

Definities

1.1. Dienstverlener: Trans Makeover, gevestigd te Wijde Wormer 260, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56989806.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van de Dienstverlener.

1.3. Diensten: alle diensten die de Dienstverlener aanbiedt, waaronder, maar niet beperkt tot, behandelingen op locatie en personal coaching.

Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, online boekingen en diensten tussen de Dienstverlener en de Klant.

Offertes en overeenkomsten

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na uitgifte, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand zodra de Klant een offerte schriftelijk heeft geaccepteerd, de Klant een boeking heeft gedaan (via mail, website, of per telefoon) of de Dienstverlener met de uitvoering van de diensten is begonnen.

Uitvoering van de diensten

4.1. De Dienstverlener voert de diensten uit naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

4.2. De Klant zorgt ervoor dat alle informatie, die de Dienstverlener nodig heeft voor het naar behoren uitvoeren van de diensten, tijdig aan de Dienstverlener wordt verstrekt.

4.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Een afspraak wordt pas vastgezet wanneer een betaling is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Voorbereidingen voor een afspraak worden pas uitgevoerd wanneer een betaling is voldaan.

5.3. Betalingen gedaan via de website en betaallinks worden verwerkt via het betalingsplatform Mollie. De ontvanger van de betaling is “Coaching by Lux via Mollie” met als omschrijving “Order/betaalverzoek coachingbylux.com” met een ordernummer als identificatie.

Annulering en verzetten afspraken

6.1. Afspraken dienen minimaal 14 dagen van tevoren te worden geannuleerd of verzet. Bij annulering binnen 14 dagen tot 7 dagen voor de afspraak, heeft de Klant recht op 50% restitutie van het bedrag van de afspraak. Bij eerdere annulering zal er 25% in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor de afspraak, kan de Dienstverlener het volledige bedrag van de afspraak in rekening brengen.

6.2. Indien er kosten zijn gemaakt door de Dienstverlener ter voorbereiding op de afspraak, worden deze kosten afgetrokken van het eventueel te retourneren bedrag. De Klant wordt geïnformeerd over de hoogte van deze kosten en de berekening van het te retourneren bedrag.

Aansprakelijkheid

7.1. De Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Dienstverlener.

7.2. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dienstverlener wordt gedekt.

7.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Klachten

8.1. Klachten over de uitvoering van de diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk en gemotiveerd, te worden gemeld aan de Dienstverlener.

8.2. De Dienstverlener zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren en, indien mogelijk, een oplossing voorstellen.

8.3. Indien de klacht gegrond is, zal de Dienstverlener de diensten alsnog op de juiste wijze uitvoeren, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden.

Fotografiediensten

9.1. De Dienstverlener zal de fotografiediensten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

9.2. De Dienstverlener respecteert de privacy van de Klant en zal geen beeldmateriaal van de Klant delen, publiceren of op enige andere wijze openbaar maken zonder voorafgaande, expliciete toestemming van de Klant.

Intellectuele eigendom en auteursrecht

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de diensten, zoals adviezen, ontwerpen, documentatie en coachingmaterialen, blijven eigendom van de Dienstverlener.

10.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener mag de Klant geen gegevens uit of gedeelten van de verstrekte documenten openbaar maken of verveelvoudigen.

10.3. Het auteursrecht op alle door de Dienstverlener gemaakte foto’s en beeldmateriaal berust bij de Dienstverlener.

10.4. De Klant verkrijgt na betaling van de volledige factuur een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal voor persoonlijke doeleinden of, indien overeengekomen, voor commerciële doeleinden. Het is de Klant niet toegestaan om de foto’s en het beeldmateriaal te bewerken, aan te passen, te verkopen of anderszins te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

Levering en acceptatie van foto’s en beeldmateriaal

11.1. De Dienstverlener zal de foto’s en het beeldmateriaal binnen de overeengekomen termijn aan de Klant leveren. Indien geen termijn is overeengekomen, zal de Dienstverlener de foto’s en het beeldmateriaal binnen een redelijke termijn leveren.

11.2. De Klant dient de ontvangen foto’s en het beeldmateriaal binnen 14 dagen na ontvangst te controleren op eventuele gebreken of tekortkomingen. Indien de Klant binnen deze termijn geen schriftelijke melding maakt van eventuele gebreken of tekortkomingen, wordt het beeldmateriaal geacht te zijn geaccepteerd.

Retouche en aanpassingen

12.1. Retouche en aanpassingen van foto’s en beeldmateriaal zijn inbegrepen in de prijs, tot het in de offerte of overeenkomst overeengekomen aantal uren. Extra retouche- en aanpassingswerkzaamheden worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief van de Dienstverlener.

Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Dienstverlener en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen tussen de Dienstverlener en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaatsnaam], tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Wijziging en uitleg van de algemene voorwaarden

15.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het moment dat ze zijn gepubliceerd op de website van de Dienstverlener of anderszins aan de Klant zijn medegedeeld.

15.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Dienstverlener geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Dienstverlener niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

16.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Dienstverlener opgeschort. Indien de periode van overmacht langer dan vier maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.3. Indien de Dienstverlener bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Privacy en persoonsgegevens

17.1. De Dienstverlener verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Dienstverlener zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

17.2. De Dienstverlener zal persoonsgegevens van de Klant niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

Slotbepaling

18.1. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van de Dienstverlener en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

18.2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen partijen in onderling overleg tot een oplossing trachten te komen.

Trans Makeover

Wijde Wormer 260

2905TZ Capelle aan den IJssel

010 668 1981

[email protected]

transmakeover.com

KVK Nummer 56989806

Laatste wijzigingsdatum: zaterdag 1 april 2023